TRUMMENÄS BÅTKLUBB
  
 
 »   Nyheter
 »   Klubbinfo
 »   Historik
 »   Kalender
 »   Forum
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Bildarkiv
 »   Protokoll
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Karta
 »   Blanketter
 »   Medlemsansökan
 »   Länkar
 »   Frågor och Svar
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Admin
  

 


Stadgar/ Båtplatsavtal

 


                                                                                                                      

 

STADGAR FÖR TRUMMENÄS BÅTKLUBB

 

Organisationsnummer 802428-2983

 

Klubben bildades den 24 november 1982 och har sin hemort/verksamhetsområde i Trummenäs inom Karlskrona östra skärgård. Stadgarna är antagna den 24 november 1982 och senast reviderade i december 2015

 

    

§ 1                 Ändamål

 

1.1  Trummenäs Båtklubb är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet.

1.2  Trummenäs båtklubb skall verka för att till medlemmarna tillhandahålla båtplatser, god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

1.3  Trummenäs båtklubb skall verka för medlemmarnas gemensamma intressen genom att till regionalt båtförbund eller riksorganisation, i förekommande och tillämpliga fall, anhängigöra frågor av betydelse för verksamheten

 

§ 2                 Medlemskap

 

2.1                 Ansökan och antagning

 

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem.

Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål och stadgar.

 

2.2                 Medlemskategorier

Medlemmar kan indelas i följande kategorier
1.enskilda vuxna medlemmar

2.enskilda ungdomsmedlemmar
3.familjer
4.hedersmedlem
Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 3

Ungdomsmedlemskap gäller längst till och med det år personen uppnår en ålder av 20 år.

Familjemedlemskap gäller under förutsättning att medlem av familjen innehar samma bostadsadress samt att medlem av familjen är registrerad i båtklubben. Hemmavarande barn ingår i familjemedlemskapet längst till och med det år som personen uppnår en ålder av 25 år.

Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem.
Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.


2.3                 Rättigheter

 

Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet.

Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad hamn- eller uppläggningsanordning. Se vidare § 12.

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                  Sid. 2

 

 

2.4                 Skyldigheter

 

Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följs klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.

 

2.5                 Utträde

 

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Medlem som inte erlagt av årsmöte fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.

 

2.6                 Uteslutning

 

På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur klubben om medlem

 • Motverkar klubbens syften
 • Skadar klubbens intressen
 • Inte fullgör sådana skyldigheter vilka följer av stadgar eller ordningsföreskrifter
 • Eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att klubbens anseende kan äventyras.

 

Styrelsen skall skriftligen tillställa medlem, vilken är föremål för styrelsens förslag till uteslutning, meddelande om detsamma. Av meddelandet skall även framgå styrelsens motivering till uteslutning.

Medlem vilken erhållit styrelsens skriftliga besked om förslag till uteslutning har rätt att till styrelsen senast tre veckor efter det att medlem tog del av beskedet inkomma med yttrande. Styrelsen skall därefter ompröva frågan om uteslutning.

Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutning och vad medlen i förekommande fall angivit i sitt yttrande.

För beslut om uteslutning fordras att minst 2/3 av de närvarande och röstberättigade medlemmarna biträtt förslaget.

 

§ 3                 Beslutande instanser

 

Klubbens beslutande organ är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte eller extra föreningsmöte.

Styrelsen i sin helhet eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se § 8.

 

§ 4                 Verksamhetsår

 

Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 november till och med 31 oktober

 

§ 5                 Avgifter

 

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet.

 

§ 6                 Betalning

 

Avgifter skall vara klubben tillhanda senast på datum som styrelsen bestämmer.

Det ankommer på medlem att inhämta kunskap om avgifter och datum för betalning. Utebliven betalning utgör inte skäl för medlems skyldighet att erlägga sådan betalning.

 

 

                                                                                                                                                                              Sid. 3

 

 

§ 7                 Föreningsmöten

 

7.1                 Årsmöte

 

Årsmöte skall hållas senast under februari månads utgång. Därutöver kan extra föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena.

 

7.2                 Kallelse

 

Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och skickas senast 14 dagar före mötet. Kallelsen tillställs på den adress som medlem angivit till föreningens medlemsregister.

 

7.3                 Förslag till dagordningspunkt/motion

 

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast sex veckor innan föreningsmöte skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

 

7.4                 Årsmöte

 

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras

 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Fråga om mötet är behörigen utlyst
 • Fastställand av dagordningen
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av protokolljusterare och rösträknare
 • Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Propositioner och motioner
 • Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
 • Val av styrelsens ordförande
 • Val av styrelsens ledamöter
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Övriga val

 

7.5                 Extra föreningsmöte

 

Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 10 av klubbens medlemmar.

 

7.6                 Rösträtt, beslut och val

 

Varje medlem, som betalat fastställda avgifter, har rösträtt på möte.

Varje medlem har en röst. För familjemedlemskap utgår endast en röst för familjen

Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen

Valbara till styrelsen och revisorer är de som nominerats

Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en(1) annan medlem.

                                                                                                                                  

Sid. 4

 

 

 

 

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dessa stadgar

Avgörandet sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning

Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet

Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning

 

§ 8                 Styrelse och förvaltning

 

8.1                 Styrelsens sammansättning och val

 

Styrelsens ordförande och övriga ledamöter väljs på årsmöte. Styrelsen skall utöver ordförande bestå av vice ordförande, kassör, sekreterare, hamnansvarig, två övriga ledamöter samt två suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år. Ordförande och tre övriga ledamöter väljs jämna år och övriga tre ledamöter väljs udda år. Miljöansvarig väljs inom styrelsen.

 

8.2                 Styrelsens skyldigheter

 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. Styrelsen skall sammanträda när två ledamöter gör framställning därom.

Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen att

 • Verkställa beslut fattade av föreningsmöte
 • Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen och till övriga funktionärer eller till anställd personal. Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren
 • Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa
 • Representera klubben
 • Förvalta klubbens egendom och medel
 • Besluta om firmatecknare
 • Besluta om antagning av ny medlem
 • På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut

 

§ 9                 Revisorer

 

Årsmötet väljer på förslag av valberedningen två revisorer. Dessa väljs växelvis vartannat år för en tid av två år. En revisorsuppleant väljs varje år för en tid av ett år

 

§ 10               Valberedning

 

Valberedningen bestående av två ordinarie ledamöter, varav en är sammankallande, och en suppleant väljes av årsmötet för en tid av ett år.

Valberedningens uppgift är

 • Till årsmötet lämnas förslag på kandidater till de funktionärer som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta
 • Mottaga nomineringar från klubbens medlemmar
 • Själva aktivt söka lämpliga kandidater
 • Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater

Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet

 

 

                                                                                                                                   Sid. 5

 

 

 

§ 11               Förtjänsttecken och emblem

 

För förtjänsttecken och emblem gäller särskilt utfärdade bestämmelser

 

§ 12               Hamn och uppläggningsanläggningar

 

I ordningsföreskrifter och båtplatsavtal vid klubbens hamn- och/eller uppläggningsanläggningar finns särskilt av klubben utfärdade bestämmelser. Dessa fastställs av föreningsmöte.

 

§ 13               Stadgeändring

 

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen

För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 

§ 14               Klubben upplösning

 

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen.

 

FÖR BESLUTOM UPPLÖSNING FORDRAS MINST 2/3 MAJORITET PÅ TVÅ AV VARANDRA FÖLJANDE FÖRENINGSMÖTEN MED MINST EN MÅNADS MELLANRUM

HAR BESLUT OM UPPLÖSNING FATTAS SKALL MÖTET GE STYRELSEN DIREKTIV OM HUR MAN SKALL FÖRFARA MED KLUBBENS KVARVARANDE TILLGÅNGAR OCH HANDLINGAR
 

 


 

BÅTPLATSAVTAL

 

§ 1. Avtalets omfattning. Avtalet avser nyttjande av anvisad båtplats i Trummenäs fritidsbåtshamn för medlemmar i Trummenäs båtklubb. Rätten till båtplats är förverkad om inte avtalet i sin helhet följs.

 

§ 2. Avtalstid. Avtalet gäller från och med dagen för upplåtelsen och tills vidare. Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen.

  

§ 3. Avgifter. Av årsmötet fastställd båtplatsavgift skall vara betald till Trummenäs båtklubb senast på angiven förfallodag. Medlems rätt till båtplats är förverkad om inte avgiften erlagts enligt ovan.

 

§ 4. Finansiell insats. Finansiell insats beslutas av årsmötet. Finansiell insats skall vara klubben tillhanda innan tilldelning av båtplats kan ske. Vid uppsägning av båtplatsen återbetalas insatsen i enlighet med årsmötets beslut om betalningsordning. Särskilt avtal tecknas avseende insatsen med angivande av villkor för återbetalning.

 

§ 5. Adressändring. Det är medlemmens skyldighet att meddela förändringar avseende båtinnehav, adresser och telefonnummer till klubbens styrelse.

 

§ 6. Disposition av båtplats. Medlem får efter tecknat båtplatsavtal disponera anvisad båtplats för egen del och för egen båt.

Båtplats får disponeras under perioden 15 mars - 30 november. Övrig tid är avsedd för eventuella underhållsarbeten. Särskild överenskommelse kan träffas mellan båtklubben och enskild medlem om disposition även under annan tid.

Yrkesmässig verksamhet får ej utövas inom båtklubbens områden utan klubbens tillstånd.

Medlem får inte upplåta båtplatsen till annan. Om båtplats inte kan nyttjas under hela eller del av år skall förhållandet meddelas till styrelsen senast 1 juni innevarande år. Medlem som inte nyttjar båtplatsen under en sammanhängande period av två år förlorar sin rätt till båtplats.

Båtplats, där båt inte sjösatts senast 1 juli och där ordinarie båtplatsinnehavare inte meddelat styrelsen annat, upplåtes till styrelsen för tillfällig uthyrning.

 

§ 7. Platstilldelning. Endast styrelsen, eller den styrelsen utser, kan tilldela eller fördela båtplats. Båtplatser fördelas för bästa utnyttjande av hamnen och styrelsen förbehåller sig rätten att göra omfördelningar av båtplatser för att uppfylla ovanstående målsättning. Det åligger medlem att medverka till detta i möjligaste mån. Inventering av nyttjandegraden sker årligen.

Styrelsen kan tillfälligt erbjuda annan medlem i kö en båtplats då ordinarie båtplatsinnehavare informerat styrelsen om att båtplatsen ej kommer att nyttjas under aktuell period.

 

§ 8. Förtöjning. Medlem har skyldighet att tillse så att den egna båtens förtöjningsanordningar är i sådant skick och av sådan beskaffenhet så att skada ej uppstår på andra båtar eller på befintliga förtöjningsanordningar.

                                                                                                                                                                                              

§ 9. Brandföreskrifter. Det är medlemmens ansvar att informera sig om för hamnen gällande brandföreskrifter. Det åligger båtklubben att tillse så att dessa finns tillgängliga.

 

§ 10. Övergiven båt. Styrelsen, eller den styrelsen utser, har rätt att avlägsna medlems båt vid risk för skada på miljön, annan båt eller båtklubbens anläggningar. Avlägsnande sker på medlemmens bekostnad. Innan avlägsnande ska styrelsen kontakta ägaren vilken ska beredas möjligheter att vidta skäliga åtgärder och i samband med beslut om avlägsnande bedöma skäligheten i uppskattade kostnader.

 

§ 11. Tvist. Tvist angående tolkning av detta avtal eller varje annat rättsförhållande som uppkommer i avtalsrelationen skall först och främst lösas genom förhandling mellan avtalsparterna. Om tvisten inte kan lösas skall tvisten avgöras vid svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Karlskrona tingsrätt är exklusivt forum för tvistlösning i anledning av detta avtal. Under tiden fram till ett avgörande av tvisten skall Trummenäs båtklubbs tolkning av rättsförhållandet gälla.

 

§ 12. Parter. Detta avtal gäller mellan Trummenäs båtklubb och medlem. Avtalet gäller från datum för undertecknande intill den tidpunkten att någon av parterna säger upp detsamma till upphörande enligt gällande uppsägningsregler, enligt avtalet 2 §. Avtalet är upprättat och undertecknat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

 

 

     Oktober 2020
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
40   1234
41567891011
4212131415161718
4319202122232425
44262728293031

 Nyheter

 • Bommbyten i hamnen
Som en del av våra me...
(2019-06-03)

 • Arbetsdag.
Nu har vi haft vinter...
(2018-12-09)

 • Smått och gott.
I lördags var våra s...
(2017-12-05)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen