Sök på sidan

Årsmöte

ÅRSMÖTE

I TRUMMENÄS BÅTKLUBB

hölls

i Trummenäs Golfklubbs lokaler, söndagen den 12 februari 2023 kl. 15.00

DAGORDNING

1 Mötets öppnande

2 Årsmötet stadgeenligt utlyst

3 Fastställande av röstlängd för mötet

4 Godkännande av dagordning

5 Val av mötesordförande

6 Val av mötessekreterare

7 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

8 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

9 Föredragning av revisionsberättelse

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11 Föreningens framtid

12 Fastställande av medlemsavgifter

13 Godkännande av budget för verksamhetsåret 2023

14 Val av styrelse, ordinarie funktionärer, suppleanter och revisorer

15 Val av valberedning

16 Inkomna motioner och styrelsens förslag

17 Övriga frågor

18 Mötets avslutande

Efter mötet bjöds det på enklare förtäring.

Handlingarna till årsmötet finns tillgängliga på under dokument på hemsidan, www.trummenasbatklubb.se, såväl som justerat protokoll.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.