Sök på sidan

Årsmöte

ÅRSMÖTE

I TRUMMENÄS BÅTKLUBB

DAGORDNING

1 Mötets öppnande

2 Årsmötet stadgeenligt utlyst

3 Fastställande av röstlängd för mötet

4 Godkännande av dagordning

5 Val av mötesordförande

6 Val av mötessekreterare

7 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

8 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

9 Föredragning av revisionsberättelse

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11 Fastställande av medlems och båtplatsavgifter

12 Godkännande av budget och avgifter för verksamhetsåret 2020

13 Val av styrelse, ordinarie funktionärer, suppleanter och revisorer

14 Val av valberedning

15 Inkomna motioner och styrelsens förslag

16 Information arrendeavtal

17 Övriga frågor

18 Mötets avslutande

Handlingarna till årsmötet finns tillgängliga på hemsidan, www.trummenasbatklubb.se.

Har du något du vill ta upp eller ge förslag på medlemsaktivitet och/eller förbättringar i båtklubben? Skicka ett mail (info@trummenasbatklubb.se) innan mötet eller lyft dina frågor under punkten ”Övriga frågor” på mötet.

Tillsammans vill vi utveckla Trummenäs Båtklubb - en förening för alla medlemmar.

Styrelsen i Trummenäs Båtklubb hälsar er alla välkomna!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.