Sök på sidan

Årsmöte

INBJUDAN TILL

ÅRSMÖTE

I TRUMMENÄS BÅTKLUBB

Mötet kommer hållas digitalt med tjänsten Zoom, söndagen den 28 februari 2021 med start kl. 19.00
Skicka din anmälan till info@trummenasbatklubb.se så återkommer vi med länk till mötet.

DAGORDNING

1 Mötets öppnande

2 Årsmötet stadgeenligt utlyst

3 Fastställande av röstlängd för mötet

4 Godkännande av dagordning

5 Val av mötesordförande

6 Val av mötessekreterare

7 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

8 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

9 Föredragning av revisionsberättelse

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11 Fastställande av medlems och båtplatsavgifter

12 Godkännande av budget och avgifter för verksamhetsåret 2021

13 Val av styrelse, ordinarie funktionärer, suppleanter och revisorer

14 Val av valberedning

15 Inkomna motioner och styrelsens förslag

16 Övriga frågor

17 Mötets avslutande

Har du något du vill ta upp eller ge förslag på medlemsaktiviter och/eller förbättringar i båtklubben? Skicka ett mail (info@trummenasbatklubb.se) innan mötet eller lyft dina frågor under punkten ”Övriga frågor” på mötet.

Handlingar kopplade till årsmötet laddas upp under "Dokument" här på hemsidan.

Frågor riktas till Philip Althini, 0733-313123 eller philip@althini.se

Tillsammans vill vi utveckla Trummenäs Båtklubb - en förening för alla medlemmar.

Styrelsen i Trummenäs Båtklubb hälsar er alla välkomna!

www.trummenasbatklubb.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.