Sök på sidan

Båtplatsavtal

BÅTPLATSAVTAL


§ 1. Avtalets omfattning. Avtalet avser nyttjande av anvisad båtplats i Trummenäs fritidsbåtshamn för medlemmar i Trummenäs båtklubb. Rätten till båtplats är förverkad om inte avtalet i sin helhet följs.

§ 2. Avtalstid. Avtalet gäller från och med dagen för upplåtelsen och tills vidare. Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen.

§ 3. Avgifter. Av årsmötet fastställd båtplatsavgift skall vara betald till Trummenäs båtklubb senast på angiven förfallodag. Medlems rätt till båtplats är förverkad om inte avgiften erlagts enligt ovan.

§ 4. Finansiell insats. Finansiell insats beslutas av årsmötet. Finansiell insats skall vara klubben tillhanda innan tilldelning av båtplats kan ske. Vid uppsägning av båtplatsen återbetalas insatsen i enlighet med årsmötets beslut om betalningsordning. Särskilt avtal tecknas avseende insatsen med angivande av villkor för återbetalning.

§ 5. Adressändring. Det är medlemmens skyldighet att meddela förändringar avseende båtinnehav, adresser och telefonnummer till klubbens styrelse.

§ 6. Disposition av båtplats. Medlem får efter tecknat båtplatsavtal disponera anvisad båtplats för egen del och för egen båt.
Båtplats får disponeras under perioden 15 mars - 30 november. Övrig tid är avsedd för eventuella underhållsarbeten. Särskild överenskommelse kan träffas mellan båtklubben och enskild medlem om disposition även under annan tid.
Yrkesmässig verksamhet får ej utövas inom båtklubbens områden utan klubbens tillstånd.
Medlem får inte upplåta båtplatsen till annan. Om båtplats inte kan nyttjas under hela eller del av år skall förhållandet meddelas till styrelsen senast 1 juni innevarande år. Medlem som inte nyttjar båtplatsen under en sammanhängande period av två år förlorar sin rätt till båtplats.
Båtplats, där båt inte sjösatts senast 1 juli och där ordinarie båtplatsinnehavare inte meddelat styrelsen annat, upplåtes till styrelsen för tillfällig uthyrning.

§ 7. Platstilldelning. Endast styrelsen, eller den styrelsen utser, kan tilldela eller fördela båtplats. Båtplatser fördelas för bästa utnyttjande av hamnen och styrelsen förbehåller sig rätten att göra omfördelningar av båtplatser för att uppfylla ovanstående målsättning. Det åligger medlem att medverka till detta i möjligaste mån. Inventering av nyttjandegraden sker årligen.
Styrelsen kan tillfälligt erbjuda annan medlem i kö en båtplats då ordinarie båtplatsinnehavare informerat styrelsen om att båtplatsen ej kommer att nyttjas under aktuell period.

§ 8. Förtöjning. Medlem har skyldighet att tillse så att den egna båtens förtöjningsanordningar är i sådant skick och av sådan beskaffenhet så att skada ej uppstår på andra båtar eller på befintliga förtöjningsanordningar.

§ 9. Brandföreskrifter. Det är medlemmens ansvar att informera sig om för hamnen gällande brandföreskrifter. Det åligger båtklubben att tillse så att dessa finns tillgängliga.

§ 10. Övergiven båt. Styrelsen, eller den styrelsen utser, har rätt att avlägsna medlems båt vid risk för skada på miljön, annan båt eller båtklubbens anläggningar. Avlägsnande sker på medlemmens bekostnad. Innan avlägsnande ska styrelsen kontakta ägaren vilken ska beredas möjligheter att vidta skäliga åtgärder och i samband med beslut om avlägsnande bedöma skäligheten i uppskattade kostnader.

§ 11. Tvist. Tvist angående tolkning av detta avtal eller varje annat rättsförhållande som uppkommer i avtalsrelationen skall först och främst lösas genom förhandling mellan avtalsparterna. Om tvisten inte kan lösas skall tvisten avgöras vid svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Karlskrona tingsrätt är exklusivt forum för tvistlösning i anledning av detta avtal. Under tiden fram till ett avgörande av tvisten skall Trummenäs båtklubbs tolkning av rättsförhållandet gälla.

§ 12. Parter. Detta avtal gäller mellan Trummenäs båtklubb och medlem. Avtalet gäller från datum för undertecknande intill den tidpunkten att någon av parterna säger upp detsamma till upphörande enligt gällande uppsägningsregler, enligt avtalet 2 §. Avtalet är upprättat och undertecknat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Trummenäs den_________________________
______________________________________ ___________________________________
För Trummenäs båtklubb Medlem

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.