Sök på sidan

Stadgar

STADGAR FÖR TRUMMENÄS BÅTKLUBB

Organisationsnummer 802428-2983

Klubben bildades den 24 november 1982 och har sin hemort/verksamhetsområde i Trummenäs inom Karlskrona östra skärgård. Stadgarna är antagna den 24 november 1982 och senast reviderade i december 2015

§ 1 Ändamål

1.1 Trummenäs Båtklubb är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet.

1.2 Trummenäs båtklubb skall verka för att till medlemmarna tillhandahålla båtplatser, god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

1.3 Trummenäs båtklubb skall verka för medlemmarnas gemensamma intressen genom att till regionalt båtförbund eller riksorganisation, i förekommande och tillämpliga fall, anhängigöra frågor av betydelse för verksamheten

§ 2 Medlemskap

2.1 Ansökan och antagning

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem.

Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål och stadgar.

2.2 Medlemskategorier

Medlemmar kan indelas i följande kategorier
1.enskilda vuxna medlemmar

2.enskilda ungdomsmedlemmar
3.familjer
4.hedersmedlem
Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 3

Ungdomsmedlemskap gäller längst till och med det år personen uppnår en ålder av 20 år.

Familjemedlemskap gäller under förutsättning att medlem av familjen innehar samma bostadsadress samt att medlem av familjen är registrerad i båtklubben. Hemmavarande barn ingår i familjemedlemskapet längst till och med det år som personen uppnår en ålder av 25 år.

Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem.
Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

2.3 Rättigheter

Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet.

Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad hamn- eller uppläggningsanordning. Se vidare § 12.

2.4 Skyldigheter

Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följs klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.

2.5 Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Medlem som inte erlagt av årsmöte fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.

2.6 Uteslutning

På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur klubben om medlem

 • Motverkar klubbens syften
 • Skadar klubbens intressen
 • Inte fullgör sådana skyldigheter vilka följer av stadgar eller ordningsföreskrifter
 • Eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att klubbens anseende kan äventyras.

Styrelsen skall skriftligen tillställa medlem, vilken är föremål för styrelsens förslag till uteslutning, meddelande om detsamma. Av meddelandet skall även framgå styrelsens motivering till uteslutning.

Medlem vilken erhållit styrelsens skriftliga besked om förslag till uteslutning har rätt att till styrelsen senast tre veckor efter det att medlem tog del av beskedet inkomma med yttrande. Styrelsen skall därefter ompröva frågan om uteslutning.

Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutning och vad medlen i förekommande fall angivit i sitt yttrande.

För beslut om uteslutning fordras att minst 2/3 av de närvarande och röstberättigade medlemmarna biträtt förslaget.

§ 3 Beslutande instanser

Klubbens beslutande organ är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte eller extra föreningsmöte.

Styrelsen i sin helhet eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se § 8.

§ 4 Verksamhetsår

Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 november till och med 31 oktober

§ 5 Avgifter

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet.

§ 6 Betalning

Avgifter skall vara klubben tillhanda senast på datum som styrelsen bestämmer.

Det ankommer på medlem att inhämta kunskap om avgifter och datum för betalning. Utebliven betalning utgör inte skäl för medlems skyldighet att erlägga sådan betalning.

§ 7 Föreningsmöten

7.1 Årsmöte

Årsmöte skall hållas senast under februari månads utgång. Därutöver kan extra föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena.

7.2 Kallelse

Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och skickas senast 14 dagar före mötet. Kallelsen tillställs på den adress som medlem angivit till föreningens medlemsregister.

7.3 Förslag till dagordningspunkt/motion

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast sex veckor innan föreningsmöte skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

7.4 Årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras

 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Fråga om mötet är behörigen utlyst
 • Fastställand av dagordningen
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av protokolljusterare och rösträknare
 • Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Propositioner och motioner
 • Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
 • Val av styrelsens ordförande
 • Val av styrelsens ledamöter
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Övriga val

7.5 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 10 av klubbens medlemmar.

7.6 Rösträtt, beslut och val

Varje medlem, som betalat fastställda avgifter, har rösträtt på möte.

Varje medlem har en röst. För familjemedlemskap utgår endast en röst för familjen

Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen

Valbara till styrelsen och revisorer är de som nominerats

Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en(1) annan medlem.

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dessa stadgar

Avgörandet sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning

Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet

Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning

§ 8 Styrelse och förvaltning

8.1 Styrelsens sammansättning och val

Styrelsens ordförande och övriga ledamöter väljs på årsmöte. Styrelsen skall utöver ordförande bestå av vice ordförande, kassör, sekreterare, hamnansvarig, två övriga ledamöter samt två suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år. Ordförande och tre övriga ledamöter väljs jämna år och övriga tre ledamöter väljs udda år. Miljöansvarig väljs inom styrelsen.

8.2 Styrelsens skyldigheter

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. Styrelsen skall sammanträda när två ledamöter gör framställning därom.

Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen att

 • Verkställa beslut fattade av föreningsmöte
 • Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen och till övriga funktionärer eller till anställd personal. Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren
 • Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa
 • Representera klubben
 • Förvalta klubbens egendom och medel
 • Besluta om firmatecknare
 • Besluta om antagning av ny medlem
 • På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut

§ 9 Revisorer

Årsmötet väljer på förslag av valberedningen två revisorer. Dessa väljs växelvis vartannat år för en tid av två år. En revisorsuppleant väljs varje år för en tid av ett år

§ 10 Valberedning

Valberedningen bestående av två ordinarie ledamöter, varav en är sammankallande, och en suppleant väljes av årsmötet för en tid av ett år.

Valberedningens uppgift är

 • Till årsmötet lämnas förslag på kandidater till de funktionärer som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta
 • Mottaga nomineringar från klubbens medlemmar
 • Själva aktivt söka lämpliga kandidater
 • Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater

Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet

§ 11 Förtjänsttecken och emblem

För förtjänsttecken och emblem gäller särskilt utfärdade bestämmelser

§ 12 Hamn och uppläggningsanläggningar

I ordningsföreskrifter och båtplatsavtal vid klubbens hamn- och/eller uppläggningsanläggningar finns särskilt av klubben utfärdade bestämmelser. Dessa fastställs av föreningsmöte.

§ 13 Stadgeändring

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen

För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 14 Klubben upplösning

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen.

FÖR BESLUT OM UPPLÖSNING FORDRAS MINST 2/3 MAJORITET PÅ TVÅ AV VARANDRA FÖLJANDE FÖRENINGSMÖTEN MED MINST EN MÅNADS MELLANRUM

HAR BESLUT OM UPPLÖSNING FATTAS SKALL MÖTET GE STYRELSEN DIREKTIV OM HUR MAN SKALL FÖRFARA MED KLUBBENS KVARVARANDE TILLGÅNGAR OCH HANDLINGAR

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.